PRIVACYVERKLARING

Sparr Finance
Galvanistraat 7
3316 GH Dordrecht
Telefoonnummer: 078 – 744 01 00
E-mailadres: info@sparrfinance.nl
Website: www.sparrfinance.nl

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt. Door het versturen van persoonsgegevens gaat u ermee akkoord dat deze worden verwerkt door Sparr Finance B.V. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel dat Sparr Finance B.V. beoogt. Persoonsgegevensverwerking is een noodzakelijke voorwaarde voor de totstandkoming en tenuitvoerlegging van onze overeenkomsten. Het zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens achten wij van groot belang. Wij zorgen voor een passende beveiliging voor de persoonsgegevens die wij verwerken of onder ons hebben, in lijn met de hiervoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

DOEL

Sparr Finance B.V. koopt openstaande posten, met als doel de cashflow van haar klanten te optimaliseren. Sparr Finance B.V. houdt haar betrokkenen op de hoogte omtrent de diensten/producten die zij levert.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Betrokkenen hebben het recht om Sparr Finance te verzoeken om: inzage van de hun betreffende persoonsgegevens, rectificatie van de hun betreffende persoonsgegevens, wissing van de hun betreffende persoonsgegevens, beperking van de hun betreffende verwerking en/of om alle hun betreffende persoonsgegevens over te dragen. Ook hebben betrokken het recht tegen verwerkingen bezwaar te maken. Gegeven toestemming voor persoonsgegevensverwerking kan te allen tijde weer ingetrokken worden. Dit doet in beginsel echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Een betrokkene zal niet onderworpen worden aan uitsluitend een geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens.

Indien u van uw rechten als betrokkene gebruik wilt maken, kunt u een verzoek sturen naar info@sparrfinance.nl. Aan dit verzoek zullen wij binnen een maand gehoor geven. Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken, kunt u tegen ons een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
088 – 18 05 250
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/klachtenformulier

BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Sparr Finance B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en in elk geval zolang u gebruik maakt van onze diensten/producten. Van aan ons aangeleverde sollicitanten bewaren wij de hun betreffende persoonsgegevens voor maximaal veertien dagen. Van overige betrokkenen bewaren wij de hun betreffende persoonsgegevens niet langer dan op basis van de wet is vereist.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Sparr Finance B.V. verstrekt geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Met verwerkers van persoonsgegevens heeft Sparr Finance B.V. strikte afspraken gemaakt die zijn opgenomen in een verwerkersovereenkomst.

ROLVERDELING GEZAMENLIJKE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Indien Sparr Finance B.V. gezamenlijk met een andere verwerkingsverantwoordelijke verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens, is er tussen verwerkingsverantwoordelijken een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Bij deze samenwerkingsovereenkomst wordt op transparante wijze de respectieve verantwoordelijkheden van de verwerkingsverantwoordelijken voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de AVG vastgesteld. Elke betrokkene waar deze samenwerkingsovereenkomst betrekking op heeft, kan de partijen verzoeken om inzage in deze vastgestelde rolverdeling.

COOKIES

Sparr Finance B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt en zo gegevens opslaat. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over ons cookiegebruik. Wij gebruiken cookies om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. De informatie die verzameld wordt, wordt geanonimiseerd en bevat dus geen persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Sparr Finance B.V. behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze verklaring is onderhevig aan veranderingen vanuit de organisatie en veranderingen in relevante wetgeving.